Binnenhuisreglement

 
RWDM - Matricule 5479

Verantwoordelijke beheerder : Thierry Dailly
Sportdirecteur Académie : Patrick Thairet

Coördinatoren:
U19 tot U14 Daniel Putterie
U13 tot U11 Rafael Raya
U10 tot U6 Yves Jonet

Secretariaat
Michel Vossaert
Daniel Vranken
Permanentie van 17u30 tot en met 19u30 op maandag, woensdag en vrijdag. Kantoren in het Machtens Stadion, tribune L'Ecluse (naast de voormalige sampler onder het Blok D). Toegang via Charles Malisstraat.
GSM (Michel Vossaert) : 0477 418215

De Voetbalcademie RWDM zet een sportieve en materiële organisatie op om de meeste geschikte opleiding te geven, onder leiding van gekwalificeerde en gediplomeerde trainers zodat de speelplezier altijd in het middelpunt blijft voor iedereen.
De voetbalacademie is op zoek, met een niet-discriminerende en niet selectieve geest, naar alle jonge spelers vanaf de leeftijd van 5 jaar die voetbal willen ontdekken en leren.

Artikel 1. : Algemene toegangsvoorwaarden

1. Elke jonge speler die aan de RWDM Academie wenst te spelen moet aan de volgende voorwaarden voldoen:
• Contact opnemen met de Academie per email of telefonisch om te weten of er nog plaatsen beschikbaar zijn;
• Slagen op de bekwaamheidstesten die opgezet zijn door de trainers van de club;
• Ons de ingevulde inschrijvingsformulier toesturen (voor ten laatste bij het hervatten van de trainingen);
• Ons een medisch attest overmaken met toestemming voor het voetballen;
• De jaarlijkse bijdrage betalen;
• Het binnenhuisreglement ondertekenen (door de wettelijke vertegenwoordiger ).

Elke speler moet na zijn aansluiting bij de club zich verbinden tot dit reglement alsook de sportieve ethiek en het positieve beeld die ervan resulteert adopteren.

2. Het bedrag van de bijdrage bedraagt:
• 445 € (U6 tot U12);
• 545 € (U13 tot U21 + Kern B);
Dit geeft recht tot inschrijvingskosten, verzekeringen, toegang tot de faciliteiten, training, en bezak met een trainingspak, Wintervest, voetbalpak, kousen, short en K-Way.Naast het pakket ontvangt de aangeslotenen twee sets van 4 kaarten ter waarde van 2,50 euro aftrekbaar op de feestelijke evenementen (eetfestijnen) van de Academy, voor een totaalbedrag van 20 euro.De training omvat, behalve in geval van disciplinaire maatregelen, toegang tot trainingssessies (2 of 3 afhankelijk van de leeftijdscategorie), maar leidt niet AUTOMATISCH voor de aangeslotenen tot deelname aan alle officiële wedstrijden gespeeld door zijn kern.

3. Als de speler voldoet aan de voorwaarden in artikel 1 zal hij het recht hebben om deel te nemen aan de trainingen, aan wedstrijden en al andere evenementen (feestelijk of andere) dat de club zal organiseren.

4. Een kalender van de trainingen en wedstrijden, evenals alle details van de betreffende sportieve en administratieve omkadering zullen aan het secretariaat worden opgehangen en eveneens in de club house en op andere plaatsen van de sites die door onze academie gebruikt worden. Deze informatie is ook beschikbaar of de website van de academie. Zij zullen dienen als planning voor het komend seizoen. Eventuele wijzigingen zullen worden meegedeeld als ze zich voordoen

Artikel 2. Stiptheid

1. De spelers moeten 15 minuten voor het begin van de training aanwezig zijn zodat de uurroosters voorzien voor elke categorie gevolgd kunnen worden. De spelers moeten afgehaald worden door de ouders binnen de 15 minuten na het einde van de training

2. Wanneer er een match buitenhuis plaatsvindt, moeten de spelers 15 minuten voor het vertrek aan de zetel van club aanwezig zijn. Elke speler die te laat is zal als afwezig beschouwd worden. De club zal dus niet verantwoordelijk gesteld kunnen worden voor deze speler. (zelf in geval van ongeval, eventuele ongelukken op weg en terug)

3. De club kan gedwongen worden een training of een geplande match te annuleren als gevolg van slecht weer, of andere gevallen van overmacht. Mocht dit het geval zijn zullen de spelers niet meer onder de verantwoordelijkheid van de club zijn.

4. Spelers die niet kunnen deelnemen aan een wedstrijd worden gevraagd om minimum 24 uur op voorhand hun teamverantwoordelijke te verwittigen. Zo krijgt de trainer de tijd om een vervanging te voorzien indien nodig.

Artikel 3. Het naleven van de gedragsregels

1. Elke speler die tijdens een training, een wedstrijd of tijdens de verplaatsing een ongedisciplineerd gedrag heeft (beledigingen, vechtpartijen, bedreigingen, herhaalde vertragingen, enz.) zal aansprakelijk zijn voor de tuchtraad die zal beslissen welke sanctie genomen zal worden afhankelijk van de ernst van de feiten.

De sancties behoren tot de bevoegdheid van de Sportieve directie, na raadpleging van het medewerkersteam waaruit de speler deel maakt, en kan gaan van een tijdelijke schorsing van alle activiteiten in de club tot een definitieve uitsluiting.

2. Elke Speler moet ook respect hebben voor de lokalen en het materiaal die tot zijn beschikking wordt gesteld. Elke opzettelijke beschadiging, verlies, wanorde en onzedelijk gedrag binnen de lokalen zal gestraft worden. Elke speler die dit principe overtreedt zal met de sancties vermeld in voorgaand artikel strafbaar zijn.

3. Elke speler die op heterdaad betrapt word voor diefstal tijdens zijn aanwezigheid in de club (thuiswedstrijden of buitenhuis, tijdens verplaatsing met de car) zal onmiddellijk worden geschorst van alle activiteiten van de club. De bevoegde comité behoudt zich het recht om de duur van de schorsing te bepalen. Elke speler die elementaire regels van fatsoen niet naleeft (gebrek aan discipline met een scheidsrechter, een teamgenoot, een tegenstander, de begeleider, een toeschouwer, enz.) zal onherroepelijk gesanctioneerd worden door de club.

4. Info – gele kaarten: Geen andere sanctie kan genomen worden tegenover een speler die een gele kaart krijgt tijdens een wedstrijd, behalve deze die een eventueel zijn voorzien in het reglement van de KBVB. Maar als de gele kaart een gevolg is van een overdreven agressief of anti-sportief gedrag tegenover een partner, een tegenstander, de scheidsrechter of het publiek, zal de trainer een rapport maken van de feiten aan de algemene sportieve coördinator. Deze zal moeten overwegen of andere maatregelen genomen moeten worden tegenover de betrokken speler. De toegebrachte boete van de KBVB kan aan de speler aangerekend worden. Als deze niet betaald, behoud de club zich het recht om hem niet meer in de rij te zetten

5. –Info – Rode kaarten: Als men een rode kaart krijgt omdat men voordien twee gele kaarten heeft gekregen tijdens dezelfde wedstrijd zal geen andere gevolgen hebben dan degene die voorzien zijn in artikel 3 van dit hoofdstuk en/of voorzien in het reglement van de KBVB. Wanneer men een rode kaart krijgt voor een anti-sportief gedrag of overdreven agressief tegenover een partner, een tegenstander, de scheidsrechter of het publiek, zal de algemene sportieve coördinator, op basis van een rapport van de trainer maatregelen moeten voorzien tegenover de foutieve speler. De boete van de KBVB kan aan de speler worden aangerekend. Als de speler niet betaald, behoud de club het recht om hem niet meer in de rij te zetten.

6. Geen enkele test mag binnenhuis of buitenhuis gebeuren zonder een schriftelijke toestemming van de RWDM Academie

7. Elke oproeping die niet geëerd wordt en eventuele afwezigheden aan de trainingen, wedstrijden en andere sportieve evenementen waaraan de club deelneemt dienen te worden gewettigd; hetzij door een medisch attest, of door het feit dat een buitengewone situatie zich heeft voorgedaan. Anders zullen er sancties genomen worden. Toch zullen individuele specifieke gevallen worden bestudeerd.

8. Voor de teams die per bus reizen, en behoudens uitzonderlijke toestemming van de trainer moeten alle spelers plaatsnemen in de bus, zowel voor de heen- en terugreis. De bus vertrekt op exact het afgesproken tijdstip en er zal niet gewacht worden op de laatkomers (te laat zijn = Niet vanaf het begin meedoen aan de wedstrijd) In de bus, is kauwgom verboden evenals drank en voedsel behoudens toestemming van de bestuurder. Bij het verlaten van de bus, moet deze netjes achtergelaten worden.

Artikel 4. Uitrusting van de spelers

1. Elke speler moet het volgende bezitten:

- Zijn officiële trainingspak en wedstrijdpak verschaft door de club;
- Een paar scheenbeschermers (verplicht tijden de trainingen en wedstrijden);
- Een handdoek en douchegel;
- Een paar badslippers;

ALLE UITRUSTINGEN MOETEN PROPER EN IN PERFECTE STAAT ZIJN: schone en geboende schoenen, enz.

2. Tijdens de wedstrijden worden de pakken door de club verschaft.

3. Het vergeten van enig deel van de uitrusting kan leiden tot een onmogelijkheid om deel te nemen, hetzij aan een training of in aan wedstrijden

4. Het is verboden voor de spelers van de RWDM-academie om kleuren van een andere club of nationale team in de sport arena of in plaats waar de trainingen plaatsvinden te dragen. Alleen de kleuren van de club zijn toegestaan. Uitrustingen met onderscheidbare tekens van een andere club zijn verboden. Elke overtreding van deze regel zal zorgen voor een onmogelijkheid om deel te nemen aan sportevenementen di georganiseerd orden door de training school (trainingen, wedstrijden, …)?

5. Op de dag van de wedstrijd moeten spelers verplicht een officiële pak van de club dragen, zo niet worden ze uitgesloten van de wedstrijd.

6. Het dragen van scheenbeschermers is verplicht tijdens de trainingen voor alle categorieën van U6 tot U21 en kern B.

7. Het dragen van juwelen is verboden tijdens de training alsook tijdens de wedstrijd of ander sportevenement. Bij overtreding van deze regel, mag er niet deel genomen worden aan sportevenementen die door de training school georganiseerd zijn (trainingen, wedstrijden, …)

8. Wij raden u aan geen waardevolle spullen mee te nemen naar de trainingen en de wedstrijden. Elke groep kan een verantwoordelijke aanwijzen om alle waardevolle spullen te verzamelen en ze in een veilige plaatst zal verbergen. Wij zijn desondanks niet aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal van uw pullen. Het gebruik van GSM is streng verboden in de kleedkamers en in de bus. Alleen in geval van uiterst nood kan het door de trainer worden toegelaten.

Artikel 5. Gedrag van de ouders - Moto "Beleef Sport"

1. In het kader van de label 2 die de academie gekregen heeft, schrijven we ons in het programma “Fair-Play ouders”. Hiervoor is er een infocessie voorzien bij het starten van het seizoen.
2. Het technisch personeel van een team is het enige bevoegd voor de selectie (trainer), de relaties met de scheidsrechter (afgevaardigden). Ouders worden aangespoord om zich te onthouden van ontijdig tussen te komen bij deze verantwoordelijken in welke omstandigheden dan ook. Deze maatregel geldt zowel tijdens de trainingen en de wedstrijden. Deze maatregelen hebben tot doel de verantwoordelijke trainer de mogelijkheid te geven om zijn team goed te beheren. De ouders mogen de velden en de kleedkamers niet betreden tijdens de trainingen of wedstrijden.

3. Een Agressief gedrag van een ouder tijdens wedstrijden of trainingen tegenover wie dan ook zal onmiddellijk streng worden gestraft: verbod van toegang tot voorzieningen en evenement; onmiddellijke uitsluiting van de speler. Hoelang deze maatregel zal duren is geheel ter beoordeling van de sportdirectie gelaten en zal evenredig zijn met de ernst van de feiten.

4. De ouders verbinden zich ertoe om de beslissingen van de trainer te respecteren. Er zal geen enkele tussenkomst van de personen die geen verantwoordelijkheid binnen club aanvaardt worden.

5. Er wordt aan de ouders gevraagd om in stilte aan de trainingen bij te wonen om de concentratie van de spelers te behouden en om het werk van de trainer te vergemakkelijken. Elke verbale of non-verbale communicatie met de spelers is schadelijk en is een belemmering voor hun vooruitgang en dus een schending van de educatieve doelstellingen.

6. De groene omgeving van de tribune is geen speeltuin. Kinderen zijn niet toegestaan om er te spelen, te lopen, aan de doelen te hangen, te storen of te handelen tegen de gedragsregels op een site waar veiligheid en concentratie moeten overheersen.

7. Op de tribune, en rond het veld, in de groene zone mag er niet gerookt worden en niet gedronken worden. Roken en alcohol drinken zijn gedragen die niet in lijn zijn met de het doel van deze site.

8. De neutrale zoen is de binnenruimte van de technische staf. De toegang ervan is strikt gereglementeerd. .

9. Om volledig op de hoogte te zijn van de ins en out van de beslissingen en projecten, maar ook om een mening te kunnen geven en zo deel te nemen aan het leven van de club, worden de ouders aangeraden om deel te nemen aan de vergaderingen waarvoor ze uitgenodigd zijn. Om deze manier zullen ze verantwoordelijkheid tegenover hun kinderen kunnen tonen en zullen een tal van onduidelijkheden en misverstanden voorkomen worden.

10. De ouders zijn verplicht om bij te dragen binnen zijn middelen om de goede werking van de verschillende festiviteiten of andere acties opgezet door de Academy.

11. Elke inbreuk op deze beginselen kan een ernstige inbreuk betekenen tegenover de trainer en tegenover het sport ethiek worden beschouwd en zal zwaar worden bestraft door de sportdirectie. Ouders worden verzocht om het beste beeld van zichzelf en hun kinderen te brengen in alle omstandigheden.

12. En kernteam is nooit definitief. Het kan op elk moment worden gewijzigd in het seizen. Zijn samenstelling is afhankelijk van:
- de individuele beoordeling van de speler door objectieve waarnemingsmiddelen;
- Van het gedrag van de speler (schending van de regels);
- Van het gedrag van de ouder (schending van de regels);

13. Voor elke klacht kunt u een afspraak maken met de sportdirectie via de coördinator

Artikel 6. Procedures omtrent sportieve ongevallenDefinitie van een ongeval

Een ongeval, is een schade veroorzaakt door een plotse of toevallige onbedoelde actie van het slachtoffer. Het ongeval zich voordoen op het veld, in de zaal of op een plaatst waar de organisatie plaatsvindt, in de neutrale zone, in de kleedkamers of op de weg naar de kleedkamers, naar het veld of vice-versa (niet op een openbare weg!!!). De lichamelijke schade op een lid die in orde is met zijn bijdragen in het kader van de voetbalpraktijk wordt gedekt door het solidariteitsfonds van de KBVB ten belope van het verschil tussen de zoldering van het RISIV en de vergoeding door het ziekenfonds. De verzekering komt niet tussen voor supplementen bij hospitalisatie in een privé-kamer of met twee bedden. Het is aangeraden om zich op voorhand te informeren om te weten of de geraadpleegde artsen ziekenfondsartsen zijn. Als dit niet het geval is zal er geen tussenkomst zijn van de FSF voor de supplementen.  Mutualiteit en bijdragen: wanneer een gewonde niet in orde is tegen over de wet betreffende de ziekte verzekering en/of met de bijdragen, zal zijn dossier niet in aanmerking genomen worden. Elk ongeval moet geconstateerd worden door een arts en vermeld worden binnen één-en- twintig dagen na het ongeval. (ge-authentiseert door datum van de post ) aan een gekwalificeerde verantwoordelijke in de club.De communicatie moet, om geldig te zijn, door middel van het formulier gebeuren die door de federatie geleverd wordt.
Het formulier is beschikbaar via de gedelegeerde van de ploeg of via het secretariaat van de club en moet VOLLEDIG ingevuld worden (recto en verso). Het kan ook opgeload worden via de website van de academie, onder de rubriek “documenten”.
De ingevulde formulier moet “imperatief” worden af gegeven aan het secretariaat van de club.
Alle bewijstukken betreffende betalingen die uitgevoerd werden door de ouders en de terugbetalingen van het ziekenfonds moeten bijgehouden worden et afgegeven worden aan het secretariaat. Het secretariaat zal deze stukken overmaken aan de verzekering van de federatie. Deze zal over de terugbetaling beslissen na alle aftrekkingen.
De kosten voor een kinesitherapeut of voor fysiotherapie kunnen ten laste worden genomen door de verzekering van de federatie, volgens de attesten van de arts ten belope van 1 seance per dag gezolderd tot 60 seances. Maar de verzekering zal deze kosten niet ten laste nemen voor een sportieve activiteit van minder dan 15 dagen.

De hervatting van de sportieve activiteit zal alleen toegelaten worden met een attest van genezing van de huisarts. De verzekering zal niet tussenkomen als er nadien een ongeval gebeurt als er geen medisch attest van genezing werd geleverd voor de het eerste ongeval op het moment van het tweede ongeval.

Artikel 7. Mogelijkheid van mutatie

7.1 Het ontslagHet ontslag is een procedure waarmee de club het initiatief neemt om een eind te zetten aan de affectatie van een amateur speler. Dit gebeurt via een de E-Kickoff en alleen in mei of in oktober. Wanneer de uittreding ingetikt wordt, kan de speler zich in een andere club inschrijven.7.2 UittredingElk amateur speler kan uittreden in april.

De speler moet zijn uittreding betekenen met een aangetekende brief aan de KBVB (federatie) en aan zijn club. Als de speler minderjarig is, moet de brief ondertekend worden door een wettelijke vertegenwoordiger.  Rose voor-geprinte kaarten zijn beschikbaar tijdens de bureau-uren in de secretariaten van onze regio’s of aan de sociale zetel in Brussel. Deze kaarten kunnen alleen afgehaald worden of per post opgestuurd worden.

De uittreding moet per aangetekend brief worden ingediend vanaf 1 tot en met 30 april. Als 30 april geen werkdag is, zal de periode van uittreding verlengd worden tot op de eerstvolgende werkdag.
Deze procedure leidt tot de uitschrijving van de federatie. En zal maar pas uitkomen op 1 juli aanstaande. Ondertussen kan de speler in zijn club blijven spelen.

7.2.1 Her-inschrijving: De speler kan zich her-inschrijven bij de KBVB (federatie) in de club van zijn keuze vanaf 2 mei eerstvolgend na zijn uittreding. Er is dus geen uiterlijke datum voor de her-inschrijving om als reserve te spelen of in leeftijdsgroepen.
Spelers die deel uit maken van de Vlaamse gemeenschap moeten geen opleidingsindemnisatie betalen zowel voor de inschrijving als voor de uitschrijving.

7.2.2 Nationale overdracht : 

De gewonde overdracht
Een aanvraag voor een overdracht kan worden ingediend door de club waar de speler wilt gaan via een informatisch overdracht (E-Kickoff).
De overdracht kan tijdelijk of definitief zijn (besloten voor een vast aantal seizoenen, de speler gaat nadien terug naar zijn aanvankelijke club).Periodes:
- Van 1 juni tot 30 juni inbegrepen met kwalificatie voor 1e ploeg;

- Van 1 juni tot 21 december inbegrepen met kwalificatie voor reserve ploegen et leeftijdsgroepen.

Gratis administratief overdracht
De amateur speler kan een gratis overdracht krijgen tot het einde van het seizoen voor bijzondere omstandigheden die indien weigering, aan de overweging gelaten wordt van het bevoegd federaal comité. (bijvoorbeeld: daadwerkelijke verhuizing, sociale en familiale situatie, inactieve speler, boventallige spelers, enz.). De speler moet teruggaan naar zijn aanvankelijke club op 30 juni eerstvolgend na de introductie van de overdrachtPeriode: het hele jaar door.

laatste update : 30/07/2019